Verksamhetspolicy

Olofsson Bygg & Entreprenad AB är ett bolag verksamt inom byggbranschen har upprättat en Verksamhetspolicy för att säkerställa att kundernas kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav uppfylls. 

Våra kvalitetsmål för samtliga projekt är att vi minst ska uppfylla kundens krav i kontraktshandlingar. Genom kontinuerliga, interna kontroller säkerställer vi att policyns uppsatta kvalitetsrutiner efterlevs och att kvalitetsmålen uppfylls. Resultatet blir en ständig förbättring i vår verksamhet. 

Vårt miljöarbete ska leda till att alla medarbetare i företaget med gemensamma krafter successivt förbättrar arbetet kring ett sunt och miljöriktigt byggande, där materialhantering och drift eftersträvas att ingå i ett kretslopp. 

Vår verksamhet innehåller arbetsmiljörisker. Vi skall i vårt arbete verka för att dessa risker minimeras samt att myndigheternas krav på arbetsmiljö efterlevs. 

En god arbetsmiljö skapar trygghet om olycksfall, belastningsskador och sjukdomar kan minimeras. En öppen attityd och en kontinuerlig dialog mellan alla medarbetare ökar också trivsel på arbetsplatserna och bidrar till att arbetsmiljön ständigt kan förbättras. 

Alla anställda måste ta ett personligt ansvar för sin egen hälsa och följa de regler och förskrifter som tillämpas på arbetsplatsen. 

INOM ORGANISATIONEN INNEBÄR VERKSAMHETSPOLICYN ATT: 

  • Följa alla lagar, förordningar och övriga bestämmelser som reglerar företagets verksamhet. 
  • Alla arbeten ska utföras i enlighet med föreskrifter och ritningar 
  • Fortlöpande utbilda personalen för att garantera att kvaliteten bibehålls. Arbetet kring råvaru- och energiutnyttjande, samt övriga miljöpåverkande faktorer ska vidareutvecklasför att förebygga föroreningar. Säkerställa att alla anställda är införstådda med gällande regler och bestämmelser som rör arbetsmiljön. 
  • Samverka med våra kunder och ställa höga krav på våra leverantörer i miljöarbetet. 
  • Vi, utan försämrad kvalitet, anpassar vårt byggande för att underlätta återvinningen vid eventuellt rivningsarbete, samt minska mängden avfall på byggarbetsplatserna. 
  • En god arbetsmiljö är ett av våra starkaste argument för att attrahera kompetenta medarbetare.